Meithrin a Derbyn

Rydym yn cynnig un sesiwn meithrin yn y bore ac un yn y prynhawn. Mae gennym ddau ddosbarth derbyn- dosbarth 1 a 2.

Staff:
Meithrin bore: Miss Emma Jones ( Athrawes)
Mrs Carol Merrifield a Mrs Lowri Powell ( Cymorthyddion)

Meithrin p’nawn: Mrs Christine Morris-Jones, Mrs Delyth Roberts (Athrawon)
Mrs Carol Merrifield a Mrs Lowri Powell ( Cymorthyddion)

Derbyn Dosbarth 1: Mrs Delyth Roberts
Derbyn Dosbarth 2:Mrs Christine Morris-Jones
Miss Claire Roberts a Mrs Tracy Hughes (Cymorthyddion)

Defnyddir amrywiaeth o themau diddorol yn ystod y flwyddyn. Drwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol yn yr ardal dan do a thu allan rhoddir cyfleoedd i’r plant ddatblygu sgiliau o fewn y 7 maes dysgu.

Tymor 1- Tedis a Nadolig
Tymor 2- Ein tref a phobl sy’n ein helpu
Tymor 3- Yr Ardd a thrychfilod

Mae llythrennedd, rhifedd a lles yn ganolog i addysg pob plentyn.

Llythrennedd
Defnyddiwn gynllun ‘Jolly phonics’ i gyflwyno llythrennau’wyddor. Cyflwyni’r ‘Talk for writing’ yn y meithrin ac fe’i datblygi’r drwy’r ysgol. Mae’n gynllun sy’n cynorthwyo’r plant i ddweud stori ar lafar ac yna datblygu’r gallu a’r mwynhad o greu ac ysgrifennu stori newydd.

Rhifedd
Defnyddiwn adnodd o’r enw Numicon i ddatblygu dealltwriaeth y plant o gysyniadau rhif drwy weithgareddau ymarferol llawn hwyl.

Lles
Mae hyrwyddo iechyd a lles yn rhan anatod o strategaetheffeithiolrwydd yr ysgol. Mae lles yn ganolog i addysg pob plentyn. Mae’r dosbarthiadau meithrin a derbyn yn cynnal cyfnodau ‘Amser cylch’ yn wythnosol gan drafod amrywiaeth o bynciau megis ‘ffrindiau, teimladau a bwyta’n iach.’

Cymraeg Mae’r Gymraeg yn rhan anatod o fywyd bob dydd yr ysgol. Rhoddi’r pob anogaeth i’r plant ymateb yn Gymraeg drwy ddefnyddio geiriau a brawddegau syml.Rydym yn canu amrywiaeth eang o ganeuon ac mae’r plant yn mwynhau dysgu geirfa newydd drwy raglenni fel ‘Fflic a Fflac’. Gwneir pob ymdrech i ddathlu ein tretadaeth a cawn hwyl yn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi.

Addysg Gorfforol-
Meithrin- gwers pob Dydd Gwener. Gofynnwn yn garedig i’r plant ddod i’r ysgol yn gwisgo dillad addas (crysT, trowsus loncian,pymps)
Derbyn – gwers pob Dydd Mercher. Bydd angen crys T gwyn,trowsus bach du/glas tywyll (enw plentyn ar pob eitem) pymps. Bydd y bag yn cael ei adael yn yr ysgol am hanner tymor ar y tro.

Gwaith Cartref
Meithrin-
Bydd y plant yn derbyn taflen syniadau/gweithgaredd thema yn ystod yr wythnosau nesaf a gofynnwn yn garedig i’ch plentyn gyflawni 1 o’r gweithgareddau gan ddod a’u gwaith i’r ysgol erbyn dyddiad penodol. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y Neuadd. Byddwch yn derbyn mwy o wybodaeth am hyn yn ystod yr wythnosau nesaf.
Yn nhymor yr Haf bydd y plant yn dewis llyfr stori i chi fel rhieni fwynhau ei ddarllen iddynt. Bydd y llyfr yn dod adref ar Ddydd Gwener a’i ddychwelyd i’r ysgol ar Ddydd Mercher. Yn ogystal, bydd y plant yn derbyn llyfryn llythrennau ‘Jolly phonics’ – adnodd defnyddiol i gynorthwyo’r plant adnabod eu llythrennau. Mae modd archebu ffolder darllen y y Derbynfa.
Derbyn- Bydd y plant yn derbyn taflen syniadau/gweithgaredd thema yn ystod yr wythnosau nesaf a gofynnwn yn garedig i’ch plentyn gyflawni 1 o’r gweithgareddau gan ddod a’u gwaith i’r ysgol erbyn dyddiad penodol. Bydd y gwaith yn cael ei arddangos yn y Neuadd. Byddwch yn derbyn mwy o wybodaeth am hyn yn ystod yr wythnosau nesaf.
Bydd ffolderi darllen yn cael eu rhoi allan ar ol gwyliau hanner tymor yr Hydref. Bydd y ffolder yn cael ei anfon allan ar Ddyd Gwener ac yn dychwelyd ar Ddyd Mercher. Byddwn yn trefnu cyfarfod i chi fel rhieni cyn diwedd yr hanner tymor i drafod strategaethau darllen a sut i gynorthwyo’ch plant. Holwch yn y derbynfa am bris bagiau darllen.

Helpwr Heddiw - Yn ystod y flwyddyn bydd eich plentyn yn cael y cyfle i fod yn ‘Helpwr heddiw’ gan gynorthwyo’r Athrawes. Ar y diwrnod arbennig hwn bydd cyfle iddynt ddod a gwrthrych diddorol i’r ysgol ( llyfr, Tegan arbennig, llun, cragen, ayyb) i ddangos i weddill y dosbarth. Bydd y plant yn cael cyfle i siarad am eu gwrthych. Gofynnwn yn garedig iddynt ddod ag un gwrthrych yn unig i’r ysgol ar y diwrnod hwn.

Poteli dwr- Bydd y plant yn dod a’u poteli wedi eu llenwi â dwr yn unig i’r ysgol. Bydd y plant yn cael cymryd diod yn ystod y dydd ac yna bydd y poteli yn dod adref ar gyfer eu golchi a’u llenwi eto. Gofynnwn yn garedig i chi ddefnyddio poteli plastig clir gan sicrhau bod enw eich plentyn ar y botel.
Yn anffodus nid ydym yn cael derbyn cacen penblwydd neu fferins i rannu gyda’r dosbarth yn dilyn penblwydd neu wyliau. Os am fwy o wybodaeth mae copi o’r canllawiau ar gael yn yr ysgol.

Tocyn- Mae’r plant yn derbyn darn o ffrwyth gyda’u llaeth bob dydd ar gôst o 75c yr wythnos. Er mwyn hwyluso’r taliadau gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £10 ar ddechrau pob tymor ,byddai hyn hefyd yn rhoi gostyngiad o £2 i chi fel rhieni.


Gwybodaet ychwanegol am y Cyfnod Sylfaen yn Ysgol Porth y Felin
(Saesneg yn unig) - cliciwch yma