Blwyddyn 5 a 6

Yn ystod blynyddoedd olaf eich plentyn ym Mhorth y Felin, rydym yn anelu i ddatblygu eu hyder a’u annibyniaeth gan eu paratoi at drosglwyddiad llwyddianus i’r ysgol uwchradd. Bydd disgyblion blwyddyn 5/6 yn derbyn swyddi arweiniol mewn amrywiaeth o gyd-destunau e.e Cyngor Ysgol, Arweinwyr Digidol, Capteiniaid Chwaraeon a Mentoriaid Darllen.

Mae gennym gysylltiadau agos gyda Ysgol Aberconwy a bydd disgyblion yn derbyn cyfleoedd i ddod yn gyfarwydd â’r ysgol e.e diwrnod blasu. Bydd disgyblion blynyddoedd 5/6 yn ogystal yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y sioe gerdd flynyddol yn Ysgol Aberconwy. Mae staff o’r ddwy ysgol yn cydweithio i gymedroli safonau Rhifedd, Llythrennedd, Gwyddoniaeth a Chymraeg.

Ym mlynyddoedd 5/6 y mae 3 dosbarth cymysg. Yr athrawon yw: Miss S Newman (Dosbarth 10), Mrs F Davies (Dosbarth 11) a Miss H Owen (Dosbarth 12). Mae’r cymhorthydd dosbarth Mrs M Williams yn gweithio gyda’r tri dosbarth. Mae gwersi llythrennedd a rhifedd fel arfer yn digwydd yn y boreau, er fod natur trawsgwricwlaidd y gwaith yn caniatáu amserlen mwy hyblyg.

Mae gwaith testunol wedi ei drefnu o fewn cylch dwy flynedd.

Yng nghylch blwyddyn 1 testunau sy’n cynnwys - Y Tuduriaid, Cestyll, Deunyddiau, Y corff, Afonydd, Ailgylchu, Pererindod

Yng nghylch blwyddyn 2 testunau sy’n cynnwys – Celtiaid, Y Rhufeiniaid, Grymoedd, Cynefinoedd, Parciau Cenedlaethol, Twrisitiaeth, Yr Iddewon

Caiff tripiau addysgiadol eu trefnu i atgyfnerthu gwaith testun e.e Plas Mawr, Castell Conwy, RSPB Conwy a phentref Celtaidd.

Mae blwyddyn 5 yn cael cyfle i fynychu trip awyr agored i Nant Bwlch yr Haearn a chaiff blwyddyn 6 y cyfle i fynd ar drip o Gaerdydd.

Yn bresennol, mae dosbarth 10 ac 11 yn derbyn gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn Mawrth, tra mae dosbarth 12 yn derbyn gwersi Addysg Gorfforol ar brynhawn Mercher. Buasem fodd bynnag yn gwerthfawrogi os buasai’r plant yn dod a’u cit ymarfer corff gyda hwy ar ddydd Llun fel ei fod a’r gael drwy’r wythnos. Bydd hyn yn ein galluogi i ddarparu gwersi ymarfer corff ychwanegol e.e Milltir y Felin a’r Hyfforddwr Corff.

Bydd gwaith cartref Mathemateg fel arfer yn cael ei osod bod dydd Gwener a dylid ei ddychwelyd y dydd Llun canlynol. Bydd geiriau sillafu newydd yn cael eu rhoi i’r plant bob dydd Iau a bydd prawf bob dydd Llun. Rydym yn annog y plant i ddarllen adref yn rheolaidd a gallant fenthyg llyfr i fynd adref gyda hwy o ‘lyfrgell’ y dosbarth fel y mynant.