Blwyddyn 3 a 4

Ym mlwyddyn 3 a 4 rydym yn anelu i wneud y trosglwyddiad o’r Cyfnod Sylfaen i’r Adran Iau yn brofiad pleserus a chyflwyno’r plant yn llwyddiannus i Gyfnod Allweddol 2. Mae gennym dri dosbarth sydd yn gymysg o flynyddoedd 3 a 4. Rydym yn cael gwersi Mathemateg a Llythrennedd bob bore. Yn y gwersi Llythrennedd rydym yn anelu i ddatblygu eu hyder ac eu hannog i ysgrifennu’n fwy ymestynnol. Mae’r plant yn mwynhau ein sesiynau ‘Talk for writing’ sy’n cyflwyno’r plant i amrywiaeth o arddulliau ysgrifennu a gweithio ar strwythur eu gwaith ymestynnol. Yn y gwaith Mathemateg rydym yn dewis amrywiaeth o gynlluniau i symud eu dealltwriaeth o’r dysgu darluniadol a choncrid yn y Cyfnod Sylfaen i ddysgu mwy haniaethol. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau rhifedd yn ogystal a’u sigiliau rhesymu i ddatrys problemau. Rydym yn ymdrechu i wneud Mathemateg yn berthnasol a’i gynnwys mewn pob pwnc os yn addas.

Y mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni yma ym Mhorth y Felin. Mae’r gwersi’n ffocysu’n bennaf ar siarad ac ateb cwestiynau yn Gymraeg gan gynnwys rhai elfennau o ysgrifennu a darllen. Rydym yn annog y plant i gyfathrebu drwy’r Gymraeg ac yn gwobrwyo’r rhai sy’n dechrau sgwrs ac yn ymateb yn dda yn y Gymraeg. Mae’r plant hefyd yn cael eu hannog i aelodi gyda’r Urdd ble maent yn cael y cyfle i fynychu clybiau yn yr iaith Gymraeg ar ôl ysgol a chystadlu yn yr Eisteddfod leol a chenedlaethol (Cystadleuaeth yn yr iaith Gymraeg). Am fwy o wybodaeth am ein pynciau amrywiol edrychwch ar ein nodiadau dosbarth.

Rydym yn ystyried lles ac hawliau’r plant fel elfen bwysig o edrych ar ôl y plant sydd o dan ein gofal. Yn aml daw y dosbarthiadau at ei gilydd i drafod materion sydd yn codi. Gan fod Ysgol Porth y Felin yn rhan o gynllun ysgolion iach rydym yn gwerthu llysiau a ffrwythau yma bob amser chwarae bore. Gall blant ddod ag 20c gyda hwy bob diwrnod a chael dewis o amrywiaeth o lysiau a ffrwythau i’w prynu. Rydym hefyd yn annog y plant i ddod a photel o ddŵr gyda hwy i’r ysgol er mwyn iddynt gael diod i’w yfed yn ystod y diwrnod.

Gan ein bod yn ysgol eglwys, mae gwersi Addysg Grefyddol yn chwarae rhan pwysig yn ein gwersi wythnosol. Mae gwasanaeth ysgol gyfan yn digwydd unwaith yr wythnos ac unwaith yr wythnos daw y tri dosbarth at ei gilydd i dderbyn stori grefyddol a chael amser i feddwl.

Rydym yn ffodus iawn o gael athrawon arbenigol Technoleg Gwybodaeth ac Addysg Gorfforol yma ym Mhorth y Felin. Bydd dosbarthiadau 7 ac 8 yn derbyn y gwersi yma ar brynhawn Llun a bydd dosbarth 8 yn cael y gwersi yma ar brynhawn dydd Iau. Rydym yn argymell y plant i ddod a’u cit ymarfer corff a thrainers gyda hwy mewn bag, gan roi eu enw ar bob dilledyn, trainers a’r bag.

Ym mlwyddyn 3 a 4 bydd y plant yn derbyn gwaith cartref Mathemateg yn wythnosol sydd yn cyd-fynd ar y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn yr ysgol yr wythnos honno. Hefyd byddant yn derbyn geiriau yn wythnosl i’w dysgu ar gyfer y prawf sillafu wythnosol. Rydym yn annog y plant i gymryd llyfr darllen o lyfrell y dosbarth a’i ddarllen adref gyda oedolyn mor aml a sy’n bosibl. Bydd pob plentyn yn derbyn ffolder darllen a llyfr cofnodi wythnosol er mwyn i’r rhieni neu aelodau o’r teulu i gofnodi sut maent yn darllen.

Rydym yn hoffi cymryd y plant ar amrywiaeth o dripiau addysgiadol yn ystod y flwyddyn. Gall y tripiau fod yn seiliedig ar waith sydd wedi ei wneud yn y dosbarth neu ddisgwyddiad yn y gymuned. Rydym yn gwerthfawrogi fod plant yn dysgu wrth gael profiadau ac rydym yn croesawu ymwelwyr ac arbenigwyr i ddod yma i sairad gyda’r plant yn ystod y flwyddyn e.e daearegydd a faciwî o’r ail rhyfel byd. Uchafbwynt y flwyddyn i’r plant yw trip preswyl i Lan Llyn, Bala ble maent yn cael y cyfle gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gan gynnwys dringo a chanwio.

Nodiadau Bl 3 A 4 Cylch 2, Tymor 2 - cliciwch yma