Blwyddyn 1 a 2

Mae gennym dri dosbarth cymysg blwyddyn 1 a 2 yma yn Ysgol Porth y Felin.

Dosbarth 3 Mrs Laura Swainson a Mrs Sara Brett.

Dosbarth 4 Mrs Sarah Jones a Mrs Jennifer Wall.

Dosbarth 4a Miss Sarah Hayes a Mrs Rhian Williams.

Rydym hefyd yn cael ein cefnogi 4 bore'r wythnos gan Miss Tonya Charles yn nosbarth 3a sy'n cymryd grwpiau ar gyfer Iaith a Mathemateg.

Rydym yn astudio nifer o bynciau cyffrous a diddorol ac yn datblygu medrau'r plant ar draws y 7 maes dysgu tu fewn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Mae ein pynciau'n newid bob tymor, gweler ein nodiadau dosbarth er gwybodaeth am ein pwnc tymor yma.

Llythrennedd

Yn ystod ein sesiynau llythrennedd yn ogystal â sesiynau ffonig, rydym yn dilyn cynllun " Talk for Writing". Mae "Talk for Writing" yn galluogi plant i ddod yn storiwyr hyderus. Mae " Talk for Writing" yn cael ei gyflwyno yn y dosbarth meithrin ac yn cael ei datblygu ymhellach ym mlwyddyn 1 a 2 trwy addasu straeon clasurol a chreu straeon eu hunain.

Lles

Mae lles ein disgyblion yn bwysig ac mae'n rhan annatod o'n strategaeth effeithiolrwydd yr ysgol. Mae lles yn ganolog i addysg pob plentyn ac mae sesiynau wythnosol amser cylch yn cael eu cynnal ym mlwyddyn 1 a 2 lle rydym yn trafod ffrindiau, bwyta'n iach a theimladau. Gan fod Ysgol Porth y Felin yn rhan o fenter Ysgolion Iach rydym yn cynnig amrywiaeth o ffrwythau/llysiau gyda'u llaeth bob dydd ar gost o 75c yr wythnos. Er mwyn hwyluso'r taliadau gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £10 ar ddechrau pob tymor, byddai hyn hefyd yn rhoi gostyngiad o £2 i chi fel rhieni. Gellir dod a photeli dwr i'r ysgol (dim sudd na 'squash') a'u gadael yn y dosbarth i blant yfed yn ôl yr angen.

Cymraeg

Mae'r Gymraeg yn rhan annatod o fywyd bob dydd yr ysgol ac mae’r plant yn cael eu hannog i ymateb yn Gymraeg. Bydd Blwyddyn 2 yn dechrau dod a llyfr Cymraeg adref ar ôl hanner tymor Hydref a Blwyddyn 1 yn dilyn gwyliau’r Pasg. Gwahoddir plant Blwyddyn 2 i ymuno â chlwb Hwyl yr Urdd, mae hwn yn glwb wythnosol ar ôl ysgol lle mae'r plant yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau hwyliog trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym hefyd yn dysgu amrywiaeth o ganeuon/barddoniaeth a gall y plant ddewis cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd os dymunant.

Addysg Gorforol a TGCh

Rydym yn ffodus i gael athrawon TGCh ac AG ymroddedig yma yn Ysgol Porth y Felin. Mae gan Ddosbarthiadau 3 a 4a eu sesiwn AG ar ddydd Llun a bydd Dosbarth 4 yn cael sesiwn AG ar ddydd Mercher. Bydd angen crys T gwyn, siorts du/glas tywyll a pymps (enw plentyn ar bob eitem). Bydd y bag yn cael ei adael yn yr ysgol am hanner tymor ar y tro.

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref a llyfrau darllen yn cael eu hanfon adref pob Dydd Gwener ac yn dychwelyd ar Ddydd Mercher. Mae darllen rheolaidd yn bwysig i ddatblygu hyder a rhuglder.

Helpwr Heddiw

Yn ystod y flwyddyn bydd eich plentyn yn cael y cyfle i fod yn 'Helpwr Heddiw' gan gynorthwyo'r Athrawes. Ar y diwrnod arbennig hwn bydd cyfle iddynt ddod a gwrthrych diddorol i'r ysgol (llyfr, tegan arbennig, llun, cragen ayyb.) i ddangos i weddill y dosbarth. Bydd y plant yn cael cyfle i siarad am eu gwrthrych.

Class Notes (Saesneg yn unig) - cliciwch yma